GIỚI THIỆU

Chi bộ Nhà trường

DANH SÁCH CHI UỶ TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

 

             - Thầy Nguyễn Cửu Huy

                - Bí thư Chi bộ                                 

Chơi trò chơi cà phê trực tuyến             - Thầy Đặng Công Vĩnh

- Phó bí thư                 

Chơi trò chơi cà phê trực tuyến             - Cô Nguyễn Thị Hoàng Hiếu

              - Chi ủy viênChơi trò chơi cà phê trực tuyến                              

             - Thầy Hà Thúc Quang

Chơi trò chơi cà phê trực tuyến                - Chi uỷ viên                                    

Chơi trò chơi cà phê trực tuyến             - Cô Mai Thị Thanh Hằng

               - Chi uỷ viên