GIỚI THIỆU

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

          SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG                 

                  TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN        

              Số:…………DS/THPT-TPH                   

                                                                                                                                                   

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

 
 

1

Lê Thị Phượng

 Bí Thư

   

2

Lê Thị Thảo Nguyên

Phó Bí Thư

   

3

Nguyễn Thị Thảo Phương

Phó Bí Thư

 

 
 4

 Đặng Thị Muốn

Ủy viên

 

 

 ĐặngThị Phương Thảo

Ủy viên

 

 

 Nguyễn Thị Thùy Linh

Ủy viên

   

 Trịnh Thị Hoàng Oanh

Ủy viên

 

 

 Lê Thị Lệ

Ủy viên

 

 

 Nguyễn Thị Phượng

Ủy viên

 

 

10

 Phùng Lê Anh Tuấn

Ủy viên

 11/3

 

11

 Trịnh Quang Đạt

Ủy viên

 10/6

 

12

 Trương Thị Huệ My

Ủy viên

 10/4

 

13

 Nguyễn Thị Trúc Lam

Ủy viên

 12/14

 

14

 Nguyễn Minh Huyên

Ủy viên

 11/5

 

15

 Hoàng Thị Kim Phượng  Ủy viên  11/9  

 

                    Danh sách có 15 người